MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA (PODLICZNIKA)

MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA (PODLICZNIKA)

MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA (PODLICZNIKA)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze Sp. z o.o., informuje, że na podstawie art. 27 ust. 6  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2028), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o ilość wody bezpowrotnie zużytej tj. wody która nie trafiła do sieci kanalizacyjnej a została wykorzystana np. na cele podlewania terenów zielonych.

W celu udokumentowania rzeczywistej ilości wody bezpowrotnie zużytej wymagane jest wykonanie instalacji z dodatkowym wodomierzem (podlicznikiem).

Wymagania techniczne dla instalacji do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody:

  1. Wodomierz  – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji wewnętrznej w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji.
  2. Zabrania się wykonywania odgałęzień lub montowania punktów czerpalnych na odcinku  instalacji pomiędzy wodomierzem-podlicznikiem a zewnętrznym zaworem czerpalnym.
  3. Wodomierz – podlicznik bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy legalizacyjnej wynosi 5 lat). Dostawca usług nie ma obowiązku informowania  Odbiorcy usług o utracie ważności cechy legalizacyjnej wodomierza odliczającego.
  4. Zaleca się zamontować wodomierza DN15 o przepływie nominalnym 1,6 m3/h – firmyPOWOGAZ „APATOR”.
  5. Wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno- ruchową podaną przez producenta.
  6. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wodomierza, umożliwiający swobodne odczytanie  jego stanu.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymogami, należy zgłosić ten fakt do ZGK w Miedzianej Górze Sp. z o.o. W umówionym terminie pracownicy Zakładu dokonają sprawdzenia poprawności montażu podlicznika oraz jego plombowania.

Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawianie faktur za wodę bezpowrotnie zużytą wykonywane będzie przez pracownika zakładu jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik. Odczyty wodomierza odliczającego bez ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględniane w rozliczeniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 27 ust. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028), wszystkie prace instalacyjne wraz z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją ponosi Odbiorca usług.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 22 marca 2019 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. 2019 poz. 759 z póź. zm.), istnieje obowiązek legalizacji wszystkich wodomierzy – ważność cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat licząc od daty produkcji umieszczonej na obudowie liczydła wodomierza.

W związku z powyższym przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza-podlicznika sugerujemy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem a możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach.